De postcode van Tersoal is 9014,

Bitgum, Warstiens, hebben deze postcode(s).